Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Krishna (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Krishna (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Subramanya (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8. Sri Subramaniya9. Lakshmi10.Saraswathi11.Parvathi

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Subramanya (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Rama (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Rama (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Venkateshwara (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Sri Venkateshwara (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Saraswathi (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchhkkhbwxx?pid=avmd2pxbtnjhvsg3&_l=9b... Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8. Sri Subramaniya9. Lakshmi10.Saraswathi11.Parvathi

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Saraswathi (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Lakshmi (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchhkkhbwxx?pid=avmd2pxbtnjhvsg3&_l=9b... Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8. Sri Subramaniya9. Lakshmi10.Saraswathi11.Parvathi

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Lakshmi (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Parvathi (Sanskrit Spiritual)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchhkkhbwxx?pid=avmd2pxbtnjhvsg3&_l=9b... Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8. Sri Subramaniya9. Lakshmi10.Saraswathi11.Parvathi

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Parvathi (Sanskrit Spiritual)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Vishnu (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Vishnu (Sanskrit Devotional)

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Vigneshwara (Sanskrit Devotional )

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Vigneshwara (Sanskrit Devotional )

Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Siva (Sanskrit Devotional)

Online Purchase Partner : http://www.flipkart.com/music/itmd2rchxghzsbhh?pid=avmd2pzktut78rht&_l=9b... Artist: Kasinath Sarma, N.s.prakash RaoComposer: J.Purushotama Sai Sarvadevatha Ashtothara Sathanamavali - Sanskrit DevotionalTrack Listings:-1. Vigneshwara2. Vishnu3. Siva4. Sri Rama5. Sri Krishna6. Sri Anjaneya7. Sri Venkateshwara8.…

Продолжить чтениеSarvadevatha Ashtothara Sathanamavali – Siva (Sanskrit Devotional)