Некоторые глаголы 1-го класса

Содержание ak  akṣ ag aṅgh aṭ aṭh aḍ aḍḍ aṇ aṇṭh ac aj at adhiruh anugam anuṣaṇj anūnnī ant and anviṣ apakṛṣ apame abhr amb arj ard arb arvarh al av avatṝ aṣ ikh iṅkh iṅg iṭ ind iṣ īkṣ īkh īṅkh īj īnt īrṣy īṣ īh u ukṣ ukh uṭh uṇch uch uṣ uh ūy ūrd ūrv ūṣ ūh ṛ ṛṇj ṛj ṛṣ eṭh ej edheṣ okh oṇ oj olaṇḍ kak kakh kag kaṅk kaṭ kaṭh kaḍ kaḍḍ kaṇṭ kaṇc kac kaj katth kad kan kand kab kam kamp kamb karj kard karbkarv kall kaṣ kaś kas kāṁs kāṅkṣ kāṇc kāś kās kiṭ kīl kuṁś kuk kuṇc kuṇj kuc kuj kunth kul kū kūṇ kūj kūrd kūl kṛt kṛṣ kḷp kep kel kevkai knaṁs knath knūy kmar kraṁś krath krand krap kram krīḍ kruṇc kruś klath kland klam klav klind klu kleś kvaṇ kvath kṣad kṣamkṣamp kṣar kṣi kṣiv kṣīj kṣīb kṣud kṣubh kṣump kṣai kṣmāy kṣmīl kṣviḍ kṣvel khaṭ khaṇj khaj khan khamb kharj khard kharb kharv khalkhall khaṣ khiṭ khu khuj khurd khel khor khai gaṇḍ gaṇj gam gamb garj garb garv garh gal galbh gādh gāh gu guṇj guj gud gudhgurv guh gūrd gṛ gṛj gep gev geṣ gai grath gras gruc glas glah gluṇc gluc glep glev gleṣ glai ghaṁṣ ghaggh ghaṭ ghaṇṭ ghamb gharbghiṇṇ ghu ghuṭ ghuṇ ghuṇṇ ghuṣ ghūrṇ ghṛṇṇ ghṛṣ ghrā ṅu ṭal ṭik ṭīk ṭauk ṭval ḍam ḍī ḍhauk cak cakās caṭ caṇ caṇḍ caṇc cat cad cancand cam camb cay car cargh carb cal cah cāy ci ciṭ cit cill cīk cuṭ cuḍḍ cud cup culump cūṣ cel ceṣṭ cyut cham chaṣ chṛd chṛpchyu jaṁs jaṅkṣ jaṭ jaṇj jaj jan jap jabh jam jarc jarch jarj jarjh jarts jalp jaṣ jas jāgṛ ji jinv jim jiṣ jīv juṅg juṇc jut juṣ jū jūrv jūṣ jṛjṛmbh jeṣ jeh jai jyu jyut jyo jri jvar jval jhaṭ jhaṇ jham jharc jhaṣ jhu jhūṣ jhyu takṣ taṅk taṅg taṭ taṇḍ taṇc tan tand tandr tap tamb taytarj tard tarb tal tāy tik tij tip til till tīk tīv tuḍ tuḍḍ tuṇḍ tuj tund tup tubh tump turv tuś tus tuh tūḍ tūl tūṣ tṛkṣ tṛp tṝ tep tev toḍ tyajtraṁs trakh traṅk trand trap triṅkh trup trai trauk tvakṣ tvaṅg tvaṇc tvar tsar tharv thurv daṁś dakṣ daṅgh dad danv dabh day dal dasdah dān dāy dāś dās dinv dip dīkṣ du dudh duri durv duh dṛṁh dṛbh de dai dyut dyai dram drākh drāgh drāṅkṣ drāḍ drāh druḍ drummdrūḍ drek drai dvṛ dhaṇ dhan dhanv dham dhav dhā dhāv dhikṣ dhīkṣ dhukṣ dhū dhūrv dhṛ dhṛj dhṛṣ dhe dhor dhyai dhraṇ dhraj dhrijdhru dhrek dhrai dhvaṁs dhvaṇ dhvaj dhvan dhvāṅkṣ dhvṛ dhvraṇ nakṣ naṭ nad nand nabh nam namb nay nard narb naś nas nāthnādh nās nikrand nikṣ nind ninv niṣ niś nī nīl nīv nu ned neṣ paṁś pakṣ paṭh paṇ pac pat path pad pan panth pamb pay pard parpparb parv parṣ pal pall pav paṣ pā pāy piṁs piṭ piṭh piṇḍ pinv pī pīy pīl puḍ puṇḍ puch punth puṣ pūy pūl pūṣ pṛc pṛṣ peṇ peb pel pevpeṣ pes poṇch pai paiṇ pyai pras pru pruth preṣ proth praiṇ praidh plakṣ plab plih plu pluṣ plev phakk phaṇ pharv phal phull phelbaṁh bad bandh bamb barb bāḍ bādh biṭ bid biś bībh bukk buṅg buṭ bud bund beś brahm bhaṇ bhaṇḍ bhaj bhan bhand bharb bharvbhaṣ bhām bhāṣ bhās bhī bhuṇḍ bhū bhūṣ bhṛ bhṛṁś bhṛj bheṣ bhyas bhraṁś bhraṇ bhram bhrāj bhrāś bhrej bhreṣ bhlakṣ bhlāś maṁhmakṣ makh maṅk maṅkh maṅg maṅgh maṭh maṇ maṇṭh maṇḍ maṇc mac math mand mabhr mamb may marj marb marv mal mallmav mavy maṣ maś mask mah māṅkṣ māḍ mān mānth mārg māh mith midh miṣ miś mih mī mīm mīl mīv muṭ muḍ muṇṭ muṇṭh muṇḍmuṇc muc much murch murv muṣ mū mūl mūṣ mṛ mṛdh me meṭ meḍ mep mev mnā myakṣ mrad mruṇc mruc mreḍ mluṇc mluc mleṭmlev mlai yaj yabh yam yāc yuṅg yuch yut yudh yūṣ yeṣ yauṭ raṁh rakṣ rakh raṅkh raṅg raṭ raṭh raṇj raṇv rad rap raph rabh ramphramb rambh ray rākh rāgh rāj rās rikh riṅkh riṅg riṇv rij ribh riṣ rīv ru ruṁś ruṭh ruṇṭ ruṇṭh ruc rudh ruh rek reṭ reḍ rej rep reṣ roḍ rairauṭ lakh laṅg laṭ lach lap labh lamb lambh lay larb lal lākh lāgh lāṇch lāṇj lāj liṅkh lī luḍ luṇc lunth lul luṣ luh lep loṭ loṣṭ laiṇ lauḍ vakvakk vakṣ vakh vaṅkh vaṅg vaṅgh vaṭṭ vaṭh vaḍḍh vaṇ vaṇṭ vaṇṭh vaṇc vaj vad van vand vap vabhr vam vay varc varph val valgvalbh vall vaṣ vaṣk vaś vask vah vāṅkṣ vāṇch vāh vikamp vikas vikāś vikūj viṭ viḍ vij vith vidh vip viṣ vṛ vṛk vṛkṣ vṛj vṛt vṛdh vṛṣ ve veṭyvedh ven vell veṣṭ ves veh vehl vai vyath vye vrūs ṣaṣk ṣukk ṣṭhiv ṣvakk ṣvaṣk śaṁs śaṅk śaṇ śaṇḍ śaṇc śac śad śap śarb śarv śalbhśav śaṣ śaś śas śākh śāḍ śāl śikṣ śiṅkh śiṅgh śiṭ śiṇj śiṣ śī śīk śībh śu śuk śuṇḍ śuc śucy śudh śubh śumbh śūl śūṣ śṛdh śel śev śoṇ śauṭścut śnath śmīl śyai śraṅk śraṅg śrambh śrā śri śriṣ śroṇ ślaṅk ślaṅg ślath ślākh ślāgh śliṣ ślok śloṇ śvaṅk śvaṅg śvac śval śvātr śvi śvit śvindsaṁvap saṁvah saṁśyai sakṣ sag saṇj sac sajj sad san sap say sarj sarb sal sākṣ sādh siṭ sidh su subh sūrkṣ sūṣ sṛp sṛbh sek sevsai skand skambh skund skhad skhal stak stan stambh stip stuc stubh stṛkṣ stai styai sthag sthal sthā sthir snuc snai spand spardhsparṣ sphal sphāy sphūrch sphūrj smi smṛ syand sraṁs sraṁh sridh sribh sru srek svaṅg svaj svad svan svard svid svṛ haṭ haṭh hadhan hamm hay hary hal has hā hikk hiṇḍ huḍ huṇḍ hurch hul hūḍ hṛ hṛṣ heṭh heḍ heṣ hoḍ hmal hrag hras hrād hrīch hruḍ hrep hreṣhrauḍ hlag hlas hlād hval hvṛ hve ak - अक् [1] Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary. London : 1899ak cl.1.P. "akati", to move tortuously (like a snake) ; Cf. "ag" and "aṇc". [2] Apte,…

Продолжить чтениеНекоторые глаголы 1-го класса

Спряжение санскритских глаголов 1-10 классов

Спряжение санскритских глаголов 1-10 классов формат файлов в архиве: Open Office.org Writer Скачать: "Спряжение глаголов (zip-архив)"

Продолжить чтениеСпряжение санскритских глаголов 1-10 классов

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 9-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА ली “лежать”

СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Возможное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Причастия, инфинитив, другие формы О значении слова Настоящее время Средний залог (Atmanepada) -…

Продолжить чтениеСПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 9-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА ली “лежать”

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 5-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА श्रु

СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Желательное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Причастия, инфинитив, другие формы О значении слова श्रु Настоящее время Активный залог (parasmaipada)…

Продолжить чтениеСПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 5-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА श्रु

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 3-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА दा – «давать»

СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Возможное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Причастия, инфинитив, другие формы О значении слова दा Настоящее время Активный залог (parasmaipada)…

Продолжить чтениеСПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 3-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА दा – «давать»

Спряжение глаголов второго класса на примере глагола अस्

СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Возможное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Причастия, инфинитив, другие формы О значении слова अस् Настоящее время Активный залог (parasmaipada)…

Продолжить чтениеСпряжение глаголов второго класса на примере глагола अस्

Спряжение глаголов четвертого класса

НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА तुष् - «быть довольным» СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Возможное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Причастия, инфинитив, другие формы О значении слова तुष् Настоящее…

Продолжить чтениеСпряжение глаголов четвертого класса

Спряжение глаголов первого класса

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ 1-ГО КЛАССА НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА वद् - «говорить» СОДЕРЖАНИЕ Настоящее время Несовершенное прошедшее время Повелительное наклонение Возможное наклонение Прошедшее время Описательное будущее время Будущее время Желательное наклонение Благославительное…

Продолжить чтениеСпряжение глаголов первого класса

Классификация глагольных основ

Содержание Система настоящего времени Корни 1-го класса Корни 2-го класса Корни 3-го класса Корни 4-го класса Корни 5-го класса Корни 6-го класса Корни 7-го класса Корни 8-го класса Корни 9-го класса Корни 10-го класса Система настоящего времени глаголов в санскрите Система настоящего времени представлена десятью классами основ. Эти 10 видов…

Продолжить чтениеКлассификация глагольных основ